Advanced Search

View List

1
Review of Sign Language Recognition Based on Deep Learning
Shujun ZHANG, Qun ZHANG, Hui LI
2020, 42(4): 1021-1032. doi: 10.11999/JEIT190416
2
Review on Deep Learning Based Fault Diagnosis
Chenglin WEN, Feiya LÜ
2020, 42(1): 234-248. doi: 10.11999/JEIT190715
3
Design of Local Clock Source of Satellite Borne Spectrometer Based on Digital Phase Locked Loop
TIAN Yuze, WANG Yu, DAI Haishan, FANG Hua, LIU Wenqing
2017, 39(10): 2397-2403. doi: 10.11999/JEIT170088
4
Development and Prospect of Radar and Communication Integration
Bo XIAO, Kai HUO, Yongxiang LIU
2019, 41(3): 739-750. doi: 10.11999/JEIT180515
5
The Status and Trends of Silicon-based Millimeter-wave Radar SoCs
Haikun JIA, Baoyong CHI
2020, 42(1): 173-190. doi: 10.11999/JEIT190666
6
Automatic Segmentation for Synthetic Aperture Radar Images
Li Ying, Shi Qing-feng, Zhang Yan-ning, Zhao Rong-chun
2006, 28(5): 932-935.
7
A Review of YOLO Object Detection Based on Deep Learning
SHAO Yanhua, ZHANG Duo, CHU Hongyu, ZHANG Xiaoqiang, RAO Yunbo
2022, 44(10): 3697-3708. doi: 10.11999/JEIT210790
8
Image Formation of Translational-Invariant Bistatic SAR Based on HQBA
Geng Xu-pu, Yan Hong-hui, Yu Hui, Wang Yan-fei
2009, 31(6): 1288-1291. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00777
9
Multi-feature Map Pyramid Fusion Deep Network for Semantic Segmentation on Remote Sensing Data
Fei ZHAO, Wenkai ZHANG, Zhiyuan YAN, Hongfeng YU, Wenhui DIAO
2019, 41(10): 2525-2531. doi: 10.11999/JEIT190047
10
Radar Target Recognition Based on Kernel Uncorrelated Discriminant Subspace of GSVD
Liu Hua-lin, Yang Wan-lin
2009, 31(5): 1095-1098. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.00384
11
Recent Advances in Zero-Shot Learning
Hong LAN, Zhiyu FANG
2020, 42(5): 1188-1200. doi: 10.11999/JEIT190485
12
CALCULATION OF THE INTRINSIC CARRIER CONCENTRA TION IN SILICON AT LOW TEMPERATURE
Zheng Jiang, Wei Tongli, Wang Shu, Huang Qin
1992, 14(3): 323-328.
13
Wavelet Filtering Method and Its Application
Pan Quan, Meng Jin-li, Zhang Lei, Cheng Yong-mei, Zhang Hong-cai
2007, 29(1): 236-242. doi: 10.3724/SP.J.1146.2005.00233
14
Overview on Image Quality Assessment Methods
Jiang Gang-yi, Huang Da-jiang, Wang Xu, Yu Mei
2010, 32(1): 219-226. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.00091
15
THE METHODS OF EXTRACTING SIGNAL ENVELOPEFROM HILBERT TRANSFORM TO WAVELET TRANSFORM
Zhang Xusheng, Zhu Yisheng, Cheng Xiaoxiong, Cheng Yuming
1997, 19(1): 120-123.
16
Research Progress on Chaos, Memory and Neural Network Circuits Based on Memristor
Chunhua WANG, Hairong LIN, Jingru SUN, Ling ZHOU, Chao ZHOU, Quanli DENG
2020, 42(4): 795-810. doi: 10.11999/JEIT190821
17
Internet of Things-oriented Wireless Sensor Networks Review
Qian Zhi-Hong, Wang Yi-Jun
2013, 35(1): 215-227. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.00876
18
A Firewoks Algorithm-Back Propagation Fault Diagnosis Algorithm for System-level Fault Diagnosis
Weixia GUI, Qian LU, Meili SU
2020, 42(5): 1102-1109. doi: 10.11999/JEIT190484
19
Deformation Detection Error Analysis and Experiment Using Ground Based SAR
Qu Shi-Bo, Wang Yan-Ping, Tan Wei-Xian, Hong Wen
2011, 33(1): 1-7. doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.00250
20
Optimum Design of Closed-loop Macro Diversity Scheme for Cooperative Base Stations
Zou Ying-Quan, Li Chun-Guo, Yang Lu-Xi
2011, 33(6): 1350-1355. doi: 10.3724/SP.J.1146.2010.01117
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go