Advanced Search

Most Cited

1
Internet of Things-oriented Wireless Sensor Networks Review
Qian Zhi-Hong, Wang Yi-Jun
2013, 35(1): 215-227. doi: 10.3724/SP.J.1146.2012.00876
2
An Overview to FPGA Device Design Technologies
Yang Hai-gang, Sun Jia-bin, Wang Wei
2010, 32(3): 714-727. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.00751
3
Overview on Image Quality Assessment Methods
Jiang Gang-yi, Huang Da-jiang, Wang Xu, Yu Mei
2010, 32(1): 219-226. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.00091
4
Regularized Adaptive Matching Pursuit Algorithm for Signal Reconstruction Based on Compressive Sensing
Liu Ya-Xin, Zhao Rui-Zhen, Hu Shao-Hai, Jiang Chun-Hui
2010, 32(11): 2713-2717. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.01623
5
Moving Object Detection Algorithm Based on Three-Frame-Differencing and Edge Information
Gan Ming-gang, Chen Jie, Liu Jin, Wang Ya-nan
2010, 32(4): 894-897. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.01202
6
Review on Deep Learning Based Fault Diagnosis
Chenglin WEN, Feiya LÜ
2020, 42(1): 234-248. doi: 10.11999/JEIT190715
7
A Review of YOLO Object Detection Based on Deep Learning
SHAO Yanhua, ZHANG Duo, CHU Hongyu, ZHANG Xiaoqiang, RAO Yunbo
2022, 44(10): 3697-3708. doi: 10.11999/JEIT210790
8
An Introduction to Compressive Sampling and Its Applications
Jin Jian, Gu Yuan-tao, Mei Shun-liang
2010, 32(2): 470-475. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.00497
9
A Wavelet Threshold De-noising Algorithm Based on Adaptive Threshold Function
Wu Guang-Wen, Wang Chang-Ming, Bao Jian-Dong, Chen Yong, Hu Yang-Po
2014, 36(6): 1340-1347. doi: 10.3724/SP.J.1146.2013.00798
10
Research on Compressive Sensing Based 3D Imaging Method Applied to Ground Penetrating Radar
Yu Hui-min, Fang Guang-you
2010, 32(1): 12-16. doi: DOI: 10.3724/SP.J.1146.2009.00040
11
Improved Cluster Algorithm Based on K-Means and Particle Swarm Optimization
Tao Xin-min, Xu Jing, Yang Li-biao, Liu Yu
2010, 32(1): 92-97. doi: 10.3724/SP.J.1146.2008.01698
12
Mixed Recognition Algorithm for Signal Modulation Schemes by High-order Cumulants and Cyclic Spectrum
ZHAO Xiongwen, GUO Chunxia, LI Jingchun
2016, 38(3): 674-680. doi: 10.11999/JEIT150747
13
Classification of Hyperspectral Remote Sensing Image Based on Sparse Representation and Spectral Information
Song Xiang-Fa, Jiao Li-Cheng
2012, 34(2): 268-272. doi: 10.3724/SP.J.1146.2011.00540
14
Blind Recognition of Convolutional Coding Based on Walsh-Hadamard Transform
Liu Jian, Wang Xiao-jun, Zhou Xi-yuan
2010, 32(4): 884-888. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.00359
15
UWB Positioning System Based on Joint TOA and DOA Estimation
Ding Rui, Qian Zhi-hong, Wang Xue
2010, 32(2): 313-317. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.00140
16
2D Radar Imaging Scheme Based on Compressive Sensing Technique
Xie Xiao-chun, Zhang Yun-hua
2010, 32(5): 1234-1238. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.01223
17
Current Situation and Development Trends of Spaceborne SAR Technology
LI Chunsheng, WANG Weijie, WANG Pengbo, CHEN Jie, XU Huaping, YANG Wei, YU Ze, SUN Bing, LI Jingwen
2016, 38(1): 229-240. doi: 10.11999/JEIT151116
18
The Key Technology and Development of Intelligent and Connected Transportation System
Zhihong QIAN, Chunsheng TIAN, Yinjing GUO, Xue WANG
2020, 42(1): 2-19. doi: 10.11999/JEIT190787
19
Some Progresses of Chaotic Cipher and Its Applications in Multimedia Secure Communications
YU Simin, Lü Jinhu, LI Chengqing
2016, 38(3): 735-752. doi: 10.11999/JEIT151356
20
Multiple LED Based High Accuracy Indoor Visible Light Positioning Scheme
Wu Nan, Wang Xu-Dong, Hu Qing-Qing, He Rong-Xi
2015, 37(3): 727-732. doi: 10.11999/JEIT140725
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:298
 • To
 • Go